I Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Jagiellończyka
w Sieradzu

Deklaracja dostępności

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej I Liceum Ogólnokształcącego w Sieradzu.

Data publikacji strony internetowej: 2022-03-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-02

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie filmów nie posiadają napisów dla osób z dysfunkcją słuchu;
 • nie wszystkie zdjęcia z wydarzeń posiadają opisy alternatywne;
 • nieliczne pliki nie są dostępne cyfrowo – skany w formacie pdf;
 • linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich języku, formacie oraz rozmiarze;

 

Przeprowadzono test ułatwień dostępu za pomocą Tingtun checker , wynik 96%/100.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy. Osobą do kontaktu jest Pani Olga Kałuzińska, olga.k@lojagiellonczyk.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 827-14-25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura umożliwiająca składanie wniosków o zapewnienie
dostępności cyfrowej oraz skarg na brak zapewnienia dostępności cyfrowej

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu

 1. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
 2. Każdy może zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
 3. Żądanie powinno zawierać: dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem; wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo; wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem; wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.
 4. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 5. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
 6. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 7. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 8. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 9. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).
 10. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 11. Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

osobiście: w sekretariacie szkoły,

 korespondencją pocztową na adres:

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu,

ul. Żwirki i Wigury 3, 98-200 Sieradz

 korespondencją elektroniczną na adres mailowy: lojagiellonczyk@gmail.com

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej (pdf).

Dostępność architektoniczna

Siedziba I Liceum Ogólnokształącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu znajduje się przy ul. Żwirki i Wigury 3.

 • Wejście główne do szkoły znajduje od ulicy Żwirki i Wigury, do wnętrza szkoły prowadzą schody, nie ma podjazdu dla wózków, wewnątrz budynku szkoła nie jest dostosowana dla osób na wózkach inwalidzkich.
 • Dla uczniów dostępne jest również wejście do budynku z dziedzińca szkoły od strony zachodniej oraz do budynku dydaktycznego od strony południowej. Przy wejściu głównym i wejściu do budynku dydaktycznego zamontowany jest system kontroli dostępu do szkoły.
 • Szkoła posiada trzy kondygnacje, piwnica, parter i pierwsze piętro. Nie ma windy, brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
 • Na łączeniach dwóch budynków (głównego i dydaktycznego) znajdują się 4 stopniowe schody.
 • Wewnątrz budynku w części wschodniej i południowej znajdują się dwie klatki schodowe. Budynek nie posiada wind. Toalety nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Dla osób niepełnosprawnych dostane jest jedynie wejście na teren sali gimnastycznej, która znajduje się na parterze.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablice informacyjne, droga ewakuacyjna). Szkoła posiada oznakowanie dróg ewakuacji, instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej zasad postępowania na wypadek ewakuacji.
 • Nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym osobom niepełnosprawnym po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz on-line.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Dziennik elektroniczny

Dokumenty szkolne

Katalog biblioteki

Aktywna tablica

Projekty zewnętrzne

Edukacyjna sieć antysmogowa

Projekt Meteo

 

 

RODO 

Narodowy


Program Profilaktyczny

 

Załatwiaj swoje sprawy przez e-urząd skarbowy


Nasi Partnerzy:

Ministerstwo_Edukacjikuratorium-oswiatylogo_UWrlogo-pllogo_ullogo-epaslogo-erasmus-pl-2021sks-logoszkola-odkrywcow-talentowakcja-pajacykprojekt-z-klasaszkola_mistrzow_programowanialogo-etwinning

 

INFORMACJA

W dniu 18.04.2024 roku tj. czwartek o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie z Rodzicami (wywiadówka).

   

Wykaz sal , w których odbędą się spotkania  wywieszony będzie w dniu wywiadówki na tablicy  ogłoszeń.

 

Przejdź do treści