I Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Jagiellończyka
w Sieradzu

Obowiązek informacyjny

INFORMACJA

Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), informujemy o zasadach przetwarzania udostępnionych dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu realizując zadania oświatowe na rzecz dzieci i młodzieży przetwarza dane osobowe osób fizycznych. Placówka realizując podstawową zasadę RODO polegającą na rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu, którego siedziba mieści się w Sieradzu przy ul. Żwirki i Wigury 3.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH:

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu

adres: ul. Żwirki i Wigury 3, 98-200 Sieradz,

Tel. 43 827-14-25

e-mail: sekretariat@lojagiellonczyk.pl

www: https://www.lojagiellonczyk.pl/ 

Dla I LO im. Kazimierza Jagiellończyka powołano Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych w placówce.

KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:

Pani Izabela Remjasz 

e-mail: iod@lojagiellonczyk.pl

2. W razie wątpliwości lub pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych – prosimy o kontakt z Administratorem telefonicznie lub osobiście (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania).

3. Administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO przetwarza dane osobowe, w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Dane wrażliwe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 a, b, c, g, h, j RODO.

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów ustaw i rozporządzenia:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. ( z późn. zmianami ) o systemie oświaty,
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.( z późn. zmianami) Prawo oświatowe,
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe,
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.( z późn. zmianami) Karta Nauczyciela,
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. ( z późn. zmianami) Kodeks Pracy,
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków.

5. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w ściśle określonym celu, o którym będzie się informować, przy pozyskiwaniu danych osobowych (z wyłączeniem sytuacji, w których przepis prawa polskiego zwalnia jednostkę od obowiązku informacyjnego).

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania.

7. Dane osobowe mogą być przekazywane:

 1. upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek,
 2. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania.

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, co do zasady przysługują następujące prawa:

 1. prawo do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych,
 2. prawo dostępu do treści swoich danych,
 3. prawo do informacji o przetwarzanych danych osobowych, określonych w art. 15 ust. 1 RODO,
 4. prawo do sprostowania nieprawidłowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 5. prawo do bycia zapomnianym, w sytuacji gdy przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego jednostki oraz wykonywania zadań publicznych lub sprawowania władzy publicznej,
 6. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 7. prawo do przenoszenia danych innemu administratorowi (jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie zgody lub w związku z zawarciem umowy),
 8. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w związku ze szczególną sytuacją (prawo to przysługuje wówczas, gdy jednostka przetwarza dane w związku z realizacją zadania publicznego),
 9. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wnioski dotyczące praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można składać osobiście w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu, ul. Żwirki i Wigury 3, 98- 200 Sieradz, w sekretariacie szkoły, pocztą lub drogą mailową.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

12. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez jednostkę danych osobowych jest niezgodne z RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.

 

Dziennik elektroniczny

Dokumenty szkolne

Katalog biblioteki

Aktywna tablica

Projekty zewnętrzne

Edukacyjna sieć antysmogowa

Projekt Meteo

 

 

RODO 

Narodowy


Program Profilaktyczny

 

Załatwiaj swoje sprawy przez e-urząd skarbowy


Nasi Partnerzy:

Ministerstwo_Edukacjikuratorium-oswiatylogo_UWrlogo-pllogo_ullogo-epaslogo-erasmus-pl-2021sks-logoszkola-odkrywcow-talentowakcja-pajacykprojekt-z-klasaszkola_mistrzow_programowanialogo-etwinning
Przejdź do treści