I Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Jagiellończyka
w Sieradzu

„Młodzi dla Ziemi – Ziemia dla młodych”

„Młodzi dla Ziemi – Ziemia dla młodych” – relacja z wyjazdów edukacyjnych w projekcie ponadnarodowej mobilności uczniów

 

W ramach realizowanego w naszej szkolne międzynarodowego projektu Ponadnarodowej Mobilności uczniowie odbyli aż dwa wyjazdy edukacyjne do Grecji. Czas na podsumowanie ich działań – a zdecydowanie jest co wspominać!

O projekcie

Projekt „Młodzi dla Ziemi- Ziemia dla młodych! Wspólnie zawalczmy o lepsze jutro” o numerze 2020-1-PMU-3275 realizowany jest przez naszą szkolę dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość przyznanego nam dofinansowania wyniosła 246 576, 00 pln. Realizowana inicjatywa to projekt Ponadnarodowej Mobilności Uczniów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zgodnie z jego założeniami, podjęliśmy współpracę z zagraniczną szkołą partnerską, w której uczniowie z dwóch krajów mogli wziąć udział w opracowanym na ten cel programie edukacyjnym.

Zgodnie z tytułem projektu, tematyka programu mobilności związana była z ekologią, ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem. Nad tymi zagadnieniami nasi uczniowie pracowali wspólnie z młodzieżą z IV Liceum w mieście Katerini. W projekcie odbyły się łącznie dwie mobilności, pierwsza 15-25.11.2021 oraz druga 04-14.04.2022. Łączył je temat główny, jednak uczestnicy pierwszego i drugiego wyjazdu w tej ramie skupić się mieli na nieco innych aspektach.

Cele projektu

Międzynarodowy projekt to ważny element działań szkoły – i istotne wyzwanie, zwłaszcza że w związku z działaniem opracowaliśmy szereg ambitnych celów. Zgodnie z naszymi założeniami, inicjatywa wpłynąć miała nie tylko na uczniów biorących udział w wyjazdach, ale na całe środowisko szkolne, a nawet lokalne.

Wśród zrealizowanych celów głównych projektu możemy wymienić:

  • W odniesieniu do uczniów: zwiększanie poziomu kompetencji kluczowych uczniów, w tym zwłaszcza kompetencji w zakresie wielojęzyczności; umacnianie w uczniach nastawienia na dalszy rozwój; zwiększanie potencjału międzynarodowego.
  • W odniesieniu do kadry pedagogicznej: zwiększenie kompetencji w obszarze innowacji edukacyjnych, zwiększenie nastawienia na rozwój wiedzy, kompetencji i umiejętności w obszarze zawodowym; wymiana dobrych praktyk.
  • W odniesieniu do kadry zarządzającej: zwiększanie kompetencji i potencjału w obszarze zarządzania projektami edukacyjnymi; zwiększanie kompetencji dot. wykorzystania innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu.
  • W odniesieniu do Szkoły: podniesienie poziomu umiędzynaradawiania; pozyskanie nowych partnerów.

Projekt w pozytywny sposób wpłynął na motywację uczniów, pozwalając im zmierzyć się z ambitnymi wyzwaniami w międzynarodowym środowisku. Ważnym elementem jest też bez wątpienia okazja do poznania nowego kraju, jego kultury i tego, jak tak naprawdę na co dzień żyją tam rówieśnicy naszych uczniów. Mówi się, że podróże kształcą – a z tej wycisnęliśmy, ile się tylko da!

 

Uczestnicy

W projekcie uczestniczyło łącznie 33 uczniów z naszej szkoły, z klas 2 i 3 Liceum. Aby dostać się do projektu, młodzież musiała wziąć udział w rekrutacji opartej na zasadach konkursu. Brane pod uwagę były takie elementy jak znajomość języka angielskiego, wyniki w nauce, szczególne osiągnięcia czy zaangażowania w działania pozalekcyjne, np. wolontariat. Co ważne, w projekcie przewidziano wsparcie dla uczniów z tzw. zmniejszonymi szansami edukacyjnymi, dzięki czemu uzyskali oni dostęp do nowoczesnych, atrakcyjnych form edukacyjnych.

Zarówno uczestnicy pierwszej, jak i drugiej mobilności zrealizowali przed wyjazdem program przygotowawczy. Przyjął on formę kursu z zastosowaniem różnych metod: tradycyjnych lekcji, e-learningu, zajęć grupowych czy pracy projektowej w grupach. Zajęcia objęły:

  • Zajęcia pedagogiczne – 5 godzin w formie zajęć grupowych, indywidualnych i warsztatów. Zapewniły one przygotowanie mentalne uczestników do mobilności, zwiększenie ich motywacji, integracji i kompetencji w obszarze współpracy w grupie.
  • Zajęcia merytoryczne – 8 godzin zajęć grupowych, w tym z matematyki, biologii, chemii, geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie. Zajęcia objęły kwestie związane z historią, społeczeństwem, kulturą Grecji, historię Unii Europejskiej, wiedzę z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Zajęcia zostały uzupełnione o komponent kulturowy.
  • Zajęcia językowe – w tym zajęcia z języka angielskiego (12 godzin) i języka greckiego. Zajęcia te przybierały różną postać: od tradycyjnych lekcji po konwersatoria i scenki. Ich celem było nie tylko zwiększenie zasobu niezbędnego słownictwa wśród uczniów, ale przede wszystkim przełamanie bariery językowej i oporów przed porozumiewaniem się po angielsku.
  • Ostatnim elementem przygotowania były zajęcia grupowe, w trakcie których uczestnicy pracowali nad rezultatami materialnymi przygotowania. Opracowano m.in. prezentacje na temat szkoły, regionu i Polski, które młodzież przedstawiła w szkole przyjmującej, ale również materiały na e-Twinning oraz raport na temat czystości powietrza na podstawie danych pozyskanych ze szkolnej stacji.

Gotowość uczniów do odbycia mobilności po przygotowaniu została zweryfikowana poprzez narzędzia ewaluacyjne, w tym zwłaszcza ankiety oraz oceny uczestników.

W działania przygotowujące zaangażowana była także pedagogiczna szkoły – a w samych mobilnościach uczniom towarzyszyło łącznie 4 nauczycieli, którzy wspierali młodzież merytorycznie i sprawowali nad nimi opiekę.

Jak wyglądał program mobilności?

Głównym elementem wyjazdów był program merytoryczny. Jego głównym elementem było tworzenie blogów – międzynarodowych stron internetowych, poświęconych tematyce ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii. Jednak, zanim te strony powstały, uczniowie musieli dowiedzieć się, jak je wykonać!

Zajęcia w trakcie mobilności odbywały się w szkole partnerskiej lub w formule hybrydowej z zajęciami online – co stanowiło odpowiedź na trudności związane z pandemią koronawirusa. Sami uczestnicy pracowali w małych grupach zadaniowych, w polsko-greckim składzie. Zgodnie z przyjętą formułą, opartą na zasadach metody projektowej w edukacji, młodzież uczestniczyła we wprowadzeniu merytorycznym , na podstawie którego przystępowano później do pracy. Czego mogli się nauczyć uczestnicy? Pierwsza część poświęcona była tworzeniu stron internetowych, w tym kwestio  związanym z projektowaniem, wypełnianiem treścią, obsługą systemów zarządzania stronami CMS. Młodzież poznała WordPress i wybrane wtyczki jak KingComposer. Zajęto się także tym, jak dobrze przygotować teksty na blog – nie tylko pod kątem ich atrakcyjności, ale także wymogów formalnych i pozycjonowania w internecie. Dobra strona internetowa nie może oczywiście funkcjonować bez materiałów graficznych, a uczestnicy przeszli szkolenie z aplikacji do tworzenia ilustracji Canva. Ta wiedza i praktyczne umiejętności przydały im się także podczas tworzenia broszur na temat projektu. Ostatnie szkolenie dotyczyło realizacji debaty oksfordzkiej. Pod okiem profesjonalnej mówczyni uczniowie poznali nie tylko zasady tej bardzo popularnej formy debaty, ale też praktyczne wskazania na temat wystąpień publicznych.

Po takim wstępie uczestnicy przystępowali do pracy. W pierwszym kroku stworzony został szablon strony, która następnie była uzupełniana treściami. Te powstawały z wykorzystaniem bardzo różnych źródeł, a w programie wyjazdu znalazły się nie tylko zajęcia stacjonarne, ale także terenowe, w tym wywiady, wizytacje, a nawet… sondy uliczne! Te dotyczyły powszechnej świadomości i odbioru regulacji związanych z ochroną środowiska. Uczniowie opracowywali zbierane dane i materiały, przygotowując artykuły o bardzo różnej tematyce: od prawnych form ochrony przyrody, przez kwestie związane z elektromobilnością, po zagadnienia związane z edukacją prośrodowiskową w Polsce i Grecji.

Oczywiście, zajęcia w szkole przyjmującej to nie tylko ciężka praca. Spotkania między uczniami wiązały się także z zajęciami integracyjnymi o różnym charakterze: na samym początku przedstawiono prezentacje na temat szkół i krajów partnerskich, uczniowie brali też udział w zajęciach sportowych, a nawet… lekcjach tańca! Jak trudno było rozstać się z greckimi znajomymi, o tym wiedzą już sami uczestnicy wyjazdów.

Zwiedzamy Grecję – program kulturowy

Zajęcia w ramach projektu obejmowały czas od 6 do 8 godzin dziennie. Nie oznacza to jednak, że uczniowie mogli narzekać na nadmiar wolnego… W czasie poza zajęciami merytorycznymi brali udział w wycieczkach, podczas których zwiedzali Riwierę Olimpijską, poznawali jej historię, przyrodę i kulturę. Wśród odwiedzanych miejsc znalazły się m.in. Meteory, wyspa Paleos Trikeri, Saloniki czy Stary Panteleimon.

 

Ponadnarodowa mobilność uczniów: debaty w ramach projektu

Uczestnicy projektu „Młodzi dla Ziemi- Ziemia dla młodych! Wspólnie zawalczmy o lepsze jutro” podczas mobilności zmierzyli się z szeregiem wyzwań, wśród których znalazło się m.in. przeprowadzenie debat oksfordzkich na zadany przez mentorów temat. Jak wypadli zatem nasi uczniowie?

Na czym polega debata oksfordzka?

Debata oksfordzka to dyskusja o ściśle określonej formule, bardzo popularna nie tylko w świecie akademickim, ale również w publicystyce… a nawet polityce! Wybór akurat tej formy był nieprzypadkowy  – pozwoliła ona uczniom na uporządkowanie wiedzy na temat zagadnień poruszanych w projekcie, zmotywowała ich dodatkowo do zapoznania się z prawodawstwem unijnym, a także zwiększyła ich wrażliwość na kulturę dyskusji. Uczestnicy podzieleni zostali na dwa zespoły: „za” oraz „przeciw”, a nad przebiegiem wydarzenia czuwali wyznaczeni Marszałek oraz Sekretarze. Uczestnicy z drużyn broniących oraz kwestionujących tezy kolejno przedstawiali swoje argumenty, by przed podsumowaniem odnieść się także do pytań od zgromadzonych słuchaczy. Na koniec nadszedł czas na podsumowanie wszystkich kwestii przez przedstawicieli drużyn.

Tematyka debat

Dla mobilności I i II wybrane zostały oddzielne tematy debat, oba równie trudne i nieoczywiste. W przypadku mobilności I było to „Zrównoważone źródła energii jako fundament bezpieczeństwa energetycznego krajów Unii Europejskiej – w kontekście Zielonego Ładu”. Uczestnicy drugiego wyjazdu debatowali nad tezą „Społeczny obowiązek czy ograniczenie wolności obywatelskich? Rozwiązania na rzecz środowiska, prawodawstwo i Zielony Ład a wolność i demokracja w krajach Unii Europejskiej”. Aby przygotować się do wystąpień, uczniowie zapoznawali się z materiałami zgromadzonymi i upowszechnianymi przez Komisję Europejską, przeglądali doniesienia prasowe, a także analizowali dane statystyczne z różnych krajów europejskich.

Kto wygrał? Tym razem nie wybieraliśmy zwycięzców, ale z pewnością uczestnictwo w wydarzeniach pozwoliło uczniom przekonać się, że zielona transformacja nie jest procesem prostym, w którym wszyscy mamy równe szanse. Jest to jednak konieczność i nasz społeczny obowiązek, a edukacja ekologiczna i podnoszenie świadomości na temat ochrony przyrody to ważne narzędzia na drodze do osiągnięcia tego celu.

Relacje z debat

Szczegółowe relacje z debat, sprawozdania, a nawet nagrania video można zobaczyć na stworzonej przez uczestników stronie projektu „For The Earth.pl”:

– Relacja z debaty podczas mobilności I: http://for-the-earth.pl/index.php/2022/09/09/debata-1/

– Relacja z debaty podczas mobilności II:  http://for-the-earth.pl/index.php/2022/09/09/debata2/

 

Ponadnarodowa mobilność uczniów: rezultaty materialne w projekcie

Podczas mobilności w projekcie „Młodzi dla Ziemi- Ziemia dla młodych! Wspólnie zawalczmy o lepsze jutro” uczestnicy we współpracy z greckimi uczniami wypracowali szereg rezultatów, w tym strony internetowe, broszury, a nawet profile na Facebooku!

 

Strona internetowa for-the-earth.pl

Podczas zajęć w projekcie uczniowie opracowali stronę internetową poświęconą zagadnieniom związanym z ekologią i ochroną środowiska. Serwis For The Earth podejmuje bardzo różnorodną tematykę, związaną nie tylko z propagowaniem zagadnień związanych z troską o planetę, ale także z rozwiązaniami na rzecz przyrody na poziomie lokalnym i unijnym czy świadomością na temat zasad zrównoważonego rozwoju w społeczeństwie. W serwisie znalazły się artykuły w językach angielskim, greckim oraz polskim. To efekt wspólnej pracy młodzieży z obu szkół uczestniczących w inicjatywie. Oprócz samych tekstów uczestnicy opracowali materiały graficzne, statystyki, infografiki i inne elementy, dzięki którym strona jest atrakcyjniejsza – a zawarty content sprzyja udostępnianiu przez użytkowników internetu, dzięki czemu wzmocniony został element upowszechniania w projekcie.

Link do serwisu uczniowskiego: http://for-the-earth.pl/

 

2 zrealizowane debaty oksfordzkie

Uczestnicy mobilności I i II przeprowadzili debaty oksfordzkie, zgodnie z zadanymi przez mentorów w projekcie tematami. Zagadnienia wiązały się z tym, że młodzież musiała zapoznać się z prawodawstwem na poziomie Unii Europejskiej, a następnie, korzystając z różnego rodzaju źródeł, zbadać stopień wdrożenia poszczególnych elementów czy społeczny odbiór nowych norm w różnych krajach. Ekologia a demokracja, ekologia a bezpieczeństwo energetyczne – uczestnicy zmierzyli się z bardzo trudną tematyką, podejmując ją w ramach bardzo wymagającego formatu debaty oksfordzkiej.

Przed realizacją debaty młodzież wzięła udział w przygotowaniu pod okiem profesjonalnej mówczyni. W obszarze merytorycznym pracowali natomiast w grupach. Zgromadzone informacje i argumenty pozwoliły nie tylko docenić wagę podejmowanych zagadnień, ale również uzmysłowić sobie różne punkty widzenia oraz ich podłoże.

Rezultatem materialnym w przypadku debat są sprawozdania, a także – w przypadku pierwszej debaty, która odbyła się w formule online w związku z zaostrzeniem rygoru sanitarnego w pandemii – nagranie. Wszystkie te materiały można znaleźć w serwisie uczniowskim for-the-earth.pl.

 

Materiały promocyjne i opracowania

Uczniowie zaangażowani byli także w opracowywanie materiałów do wykorzystania w promocji i upowszechnianiu w projekcie. Już na etapie mobilności ich zadaniem było tworzenie fanpage’y na Facebooku, na których w mniejszych grupach opisywano to, co zdaniem młodzieży było najciekawsze danego dnia. Grecja okiem uczestników – ta forma sprawdziła się bardzo dobrze, ponieważ to właśnie opinie uczniów pozwoliły najlepiej dotrzeć do ich rówieśników. Wśród profili znalazły się „Helleńska skrzynka wspomnień”, „Jagiellada”, „Dear Greek Diary”. Młodzież przygotowała także materiały na potrzeby stworzenia broszury informacyjnej oraz do zamieszczenia na stronach internetowych szkół i samej projektowej.

 

Ponadnarodowa mobilność uczniów: materiały promocyjne

Mobilności w projekcie „Młodzi dla Ziemi- Ziemia dla młodych! Wspólnie zawalczmy o lepsze jutro” już dawno za nami, a my zachęcamy do powrotu do greckich klimatów! Uczestnicy wyjazdów z pomocą kadry nauczycielskiej opracowali szereg materiałów promocyjnych, w których znalazły się informacje na temat szczegółów przeprowadzonej inicjatywy.

 

Zachęcamy do pobrania materiałów:

ULOTKA PL

https://drive.google.com/file/d/1BnpBNBl3SVFNlFlO2taOCVnJdc8s9NYq/view?usp=drive_web

BROSZURA PL

https://drive.google.com/file/d/1nTbGc1IHSB2zYbiX-aG14tfrq3MhszY_/view?usp=drive_web

https://drive.google.com/file/d/1Hz1yVoWL8S7ISMEJp3911IB0MhUucrmA/view?usp=drive_web

BROSZURA ENG

https://drive.google.com/file/d/19b9xlmjeciTN17NFTx4P_BGtvLQGd9r7/view?usp=drive_web

https://drive.google.com/file/d/1sUJfnNjiw8sjaL1WE-sAUetyM0uHDHMF/view?usp=drive_web

PLAKAT PL

https://drive.google.com/file/d/1i3D09M2iHnXLkFN-HQ5OJY1_zuWOmWJM/view?usp=drive_web

https://drive.google.com/file/d/1kiHaR7rUQFt_7qvgI2jwx1qKf-b0hcOI/view?usp=drive_web

https://drive.google.com/file/d/1f5ISNONbhWnHv7wUIvGpYSUlx7tzLS7l/view?usp=drive_web

 

Dziennik elektroniczny

Dokumenty szkolne

Katalog biblioteki

Aktywna tablica

Projekty zewnętrzne

Edukacyjna sieć antysmogowa

Projekt Meteo

 

 

RODO


 

Narodowy


 

 

 

 

 

Załatwiaj swoje sprawy przez e-urząd skarbowy


Nasi Partnerzy:

Ministerstwo_Edukacjikuratorium-oswiatylogo_UWrlogo-pllogo_ullogo-epaslogo-erasmus-pl-2021sks-logoszkola-odkrywcow-talentowakcja-pajacykprojekt-z-klasaszkola_mistrzow_programowanialogo-etwinning
Przejdź do treści