I Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Jagiellończyka
w Sieradzu

INFORMACJA

Stypendia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2023/2024

Łódzki Kurator Oświaty przypomina o możliwości składania wniosków o stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne.

Zgodnie z art. 90i ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2024 r. poz. 750) stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane uczniowi szkoły publicznej dla młodzieży lub szkoły niepublicznej dla młodzieży, publicznej i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

  1. laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
  2. laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
  3. uczniowi szkoły ponadpodstawowej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
  4. uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
  5. uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Stypendystami mogą być również absolwenci, tj. uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończyli szkołę.

Do wniosku (na załączonym wzorze) wypełnionego pismem komputerowym i wydrukowanego dwustronnie należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów, potwierdzające osiągnięcia kandydata w roku szkolnym 2023/2024. 

Na wniosku nie umieszcza się daty oraz żadnych pieczęci i podpisów, należy natomiast dołączyć je do pisma przewodniego podpisanego przez dyrektora szkoły. Proszę o rzetelne wypełnianie wniosków, z uwzględnieniem opisu osiągnięć według wskazania w nawiasach, w każdej z wymienionych kategorii osiągnięć.

Wypełnione wnioski należy złożyć w sekretariacie szkoły do 19.06. 2024 r. do godz. 15.30  

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie wskazanego powyżej terminu składania wniosków.

Wzór wniosku. Plik do pobrania (35 KB)

Oświadczenie dyrektora szkoły. Plik do pobrania (21 KB)

 

Inne komunikaty i ogłoszenia

Kończymy naszą roczną przygodę z programem „Szkoła Myślenia Pozytywnego”.

Czytaj więcej »

Dziennik elektroniczny

Dokumenty szkolne

Katalog biblioteki

Aktywna tablica

Projekty zewnętrzne

Edukacyjna sieć antysmogowa

Projekt Meteo

 

 

RODO


 

Narodowy


 

 

 

 

 

Załatwiaj swoje sprawy przez e-urząd skarbowy


Nasi Partnerzy:

Ministerstwo_Edukacjikuratorium-oswiatylogo_UWrlogo-pllogo_ullogo-epaslogo-erasmus-pl-2021sks-logoszkola-odkrywcow-talentowakcja-pajacykprojekt-z-klasaszkola_mistrzow_programowanialogo-etwinning
Przejdź do treści